ORDIN_structura_an_scolar_2010-2011

ORDIN Structura An Scolar 2010-2011

postat 11 nov. 2010, 12:11 de doina rus

CABINET MINISTRU
_____________________________________________________________________

ORDIN cu privire la structura anului scolar 2010 – 2011

 În temeiul Legii învatamântului nr.84/1995, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare,

 În temeiul Hotarârii Guvernului României nr. 81/2010, privind
organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului,

MINISTRUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI  SPORTULUI

emite prezentul ordin:

Art.1
(1) Anul scolar 2010-2011 are 36 de saptamâni de cursuri, însumând 177
de zile lucratoare.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabileste:

a) Pentru clasa a IX-a de liceu - filiera tehnologica, învatamânt de zi, durata
cursurilor este de 39 de saptamâni, din care 36 saptamâni de cursuri si 3
saptâmâni de stagii de pregatire practica, în conformitate cu prevederile
planurilor-cadru.

b) Pentru clasa a XI-a - anul de completare si pentru învatamântul special -
clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata
cursurilor este de 37 de saptamâni, însumând 183 de zile.

c) Pentru clasa a XI-a de liceu – filiera tehnologica, ruta directa de calificare si
pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologica, ruta progresiva de calificare,
durata cursurilor este, în functie de prevederile planurilor-cadru, de 37 de
saptamâni, însumând 182 de zile lucratoare, respectiv de 38 de saptamâni,
însumând 187 de zile lucratoare.

d) Pentru învatamântul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata
cursurilor este cea stabilita prin planurile de învatamânt în vigoare.

Art.2 Anul scolar 2010-2011 începe pe data de 1 septembrie 2010, se încheie
pe data de 31 august 2011 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum
urmeaza:

Semestrul I

Cursuri – luni, 13 septembrie 2010 – mar.i, 21 decembrie 2010.

În perioada 1 - 7 noiembrie 2010, clasele din învatamântul primar si grupele
din învatamântul prescolar sunt în vacanta.

Vacanta – miercuri, 22 decembrie 2010 – mar.i, 4 ianuarie 2011

Cursuri – miercuri, 5 ianuarie 2011 – vineri, 28 ianuarie 2011

Vacanta intersemestriala – sâmbata, 29 ianuarie 2011 – duminica, 6 februarie
2011

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 7 februarie 2011 –vineri, 15 aprilie 2011

Vacanta – sâmbata, 16 aprilie 2011 – luni, 25 aprilie 2011

Cursuri - mar.i, 26 aprilie 2011 – vineri, 17 iunie 2011

Vacanta de vara – sâmbata, 18 iunie 2011– duminica, 11 septembrie 2011

Art.3 În zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.

Art.4 (1) Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2010-2011 se sustin, de
regula, pâna la data de 17 decembrie 2010.

(2) Tezele de pe semestrul al II-lea al anului scolar 2010-2011 se sustin, de
regula, pâna la data de 20 mai 2011.

Art.5 (1) În situatii deosebite, bine fundamentate, în functie de conditiile
climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot
aproba, la cererea conducerii unitatilor de învatamânt, modificari ale structurii
anului scolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se
acorda în conditiile asigurarii numarului de zile de cursuri stabilit la Art. 1,
precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele de
bacalaureat si de absolvire.
.
Art.6 Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire,
respectiv de certificare a competentelor profesionale, precum si calendarul
admiterii în clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art.7 Secretariatul de Stat pentru Învatamântul Preuniversitar, Secretariatul de
Stat pentru Învatamântul în Limbile Minorita.ilor, Directia Generala Educatie si
Înva.are pe Tot Parcursul Vie.ii, Directia Generala Învatamânt în Limbile
Minoritatilor, Relatia cu Parlamentul si Sindicatele, Directia Generala
Management, Resurse Umane .i Re.ea .colara, inspectoratele scolare judetene
si al municipiului Bucuresti, conducerile unitatilor de învatamânt duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.8 Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,
Daniel Petru Funeriu

Bucuresti

Nr. 4034

Data 02.06.2010

1-1 of 1